Photos SMNF « X-Y-Z »

Xerocomus (badius voir Imleria) badiorufus (clé des espèces) – (chrysenteron voir Xerocomellus) ferrugineus (porosporus, pruinatus, ripariellus, rubellus voir Xerocomellus) silwoodensis – (Basidio – Boletales)
Xerocomellus chrysenteron porosporus pruinatus ripariellus rubellus – (Basidio – Boletales)
(Xerula radicata – voir Hymenopellis)
Xerula mediterranea – (Basidio – Agaricales)
Xylaria hypoxylon longipes polymorpha – (Asco – Sordariomycetes)
Zelleromyces stephensii – (Basidio – Russulales)
Zoophthora forficulae – (Entomophthoromycotina, Entomophthorales)