Photos SMNF “X-Y-Z”

Xerocomus (badius voir Imleria) badiorufus (clé des espèces) – (chrysenteron voir Xerocomellus) ferrugineus (porosporus, pruinatus, ripariellus, rubellus voir Xerocomellus) silwoodensis – (Basidio – Boletales – Boletaceae)
Xerocomellus chrysenteron porosporus pruinatus ripariellus rubellus – (Basidio – Boletales – Boletaceae)
(Xerula radicata – voir Hymenopellis)
Xerula mediterranea – (Basidio – Schizophyllales – Physalacriaceae)
Xylaria hypoxylon longipes polymorpha – (Asco – Sordariomycetes – Xylariales – Xylariaceae)
Zelleromyces stephensii – (Basidio – Russulales – Russulaceae)
Zoophthora forficulae – (Entomophthoromycotina, Entomophthorales)